2009 Conference Presentations

Videotaped Speakers List

The video will play in the embedded viewer.

Below the viewer is a list of the speakers and the title of their presentation. The full papers prepared for the Proceedings can be downloaded here.

The Program pdf can be downloaded here.

This text will be replaced

Nikos Maliaras
Μουσική στο Βυζάντιο και στη χριστιανική Δύση: Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις.
Music in Byzantium and the Christian West: Influences and counter-influences.

Evangelia Spyrakou
Η χορωδιακή παράδοση της Κωνσταντινούπολης και ο ναός του αγίου Μάρκου Βενετίας
The choral tradition of Constantinople and the church of St-Mark in Venice

Grigorios Anastasiou
Η αποτύπωση της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντίου στην έντεχνη ψαλτική δημιουργία του 14ου και 15ου αιὠνα.
Byzantium's political theory imprint in elaborate psaltic creations of the 14th and 15th century.

Pavlos Kavouras
Η Βυζαντινή Μουσική ως οικουμενική γλώσσα: Εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις.
Byzantine Music as an ecumenic language: Ethnomusicological and anthropological dimensions.

Thomas Apostolopoulos
Ισοκράτημα σε δημοτικά τραγούδια.
The "isokratema" (drone) in folk song.

Dimitris Giannelos
Παρατηρήσεις πάνω στην προφορική απόδοση της γραπτής παράδοσης.
Observations on the oral performance of written musical tradition.

Achilleas Chaldaiakis
Η έννοια της Παραλλαγής στη Θεωρία της Ψαλτικής Τέχνης
The meaning of "Parallagi" in the theory of Psaltic Art

Konstantinos Karagounis
Η Σημειογραφική Παράσταση Παραχορδών και Δεινών Μεταβολών του Μέλους σε Παπαδικές Μελοποιήσεις των Βυζαντινών Μελουργών και η Εξήγησή τους στη Νέα Μέθοδο - Μικρά Συμβολή στη Δομική Ανάλυση της Σημειογραφίας και της Εξήγησης του Βυζαντινού Μέλους.
Seimiographic representation of parachords and tonal transpositions in the papadic compositions of Byzantine composers and their exegeses into the New Method - A minor contribution to the foundational analysis of seimiography and exegesis of the Byzantine score

Rev. Dr. Konstantinos Terzopoulos
An examination of the chant rubrics and scores found in Konstantinos Byzantios' autograph manuscript notebook for the Typikon in the K. A. Psachos Library Collection (no. 24/178)
Ανάλυση των ψαλτικών διατάξεων και των μελών στο χειρόγραφο του Τυπικού του Κωνσταντίνου του Βυζαντίου στην βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου (αριθμ. 24/178)

Dimitrios Balageorgos
Η βυζαντινή μουσική παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στην Κρήτη και την Κύπρο
Byzantine musical tradition in Crete and Cyprus after the fall of Constantinople

Flora Kritikou
Θεόδωρος Ροδακινός, μελουργός και κωδικογράφος του ιε΄ αιώνος.
Theodore Rodakinos, composer and codex scribe of the 15th century.

Michalis Stroubakis
Πέτρος Συμεών ο νέος Βυζάντιος και Αγιοταφίτης (+ 1861)∙ η ζωή και το έργο του.
Petros Symeon the new Byzantine and Agiotafitis (+1861): His Life and Works.

Emmanuel S. Giannopoulos
Τα μουσικά χειρόγραφα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη
The Musical manuscripts of the Patriarchal Institute of Patristic Studies in Thessaloniki.

Andreas Giakoumakis
Μια άγνωστη συλλογή χειρογράφων του Αποστόλου Κώνστα του Χίου. Παρουσίαση και επισημάνσεις.
An undiscovered collection of manuscripts of Apostolos Konstas of Chios. Presentation and observations.

Dr. Panagiotis Bakalis
Βυζαντινή μουσική και Νέες Τεχνολογίες : Βυζαντινή Κάλαμος ένα πρόγραμμα λογισμικού για τη βυζαντινή μουσική
Byzantine Music and New Technologies: Byzantini Kalamos a software programme for Byzantine Music

Dimitrios Karamvalis
Αλέξανδρος Μωραιτΐδης: Η μορφή του άλλου "Άγιου" των Νεοελληνικών Γραμμάτων
Alexandros Moraitidis: The face of the other "Saint" of Neohellenic Letters
AND
Η ποίηση του Συμεώνος Νέου Θεολόγου
The poetry of Symeon the New Theologian

Konstantinos Koutoumbas
Παρουσίαση του υμνογραφικού έργου του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη
A presentation of Alexandros Moraitidis' hymnographic legacy

Spyros Panagopoulos
Το υμνογραφικό έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη: Συμβολή στη μελέτη της Συναξαριακής του ποίησης
The hymnographic legacy of St. Nicodemus the Hagioreite: The poetry of his "Synaxaristis"

Rev. Vladimir Vasilik
Byzantine hymnography and the Shroud: Hypothesis of “Fiery body” and the Palestinian Hymnography
Βυζαντινή υμνογραφία και το Σάβανο: Υπόθεση "Καιομένου Σώματος" και Υμνογραφίας της Παλαιστίνης

Dr. Ildar Khannanov
International Influence of Byzantine Music: Through Znamennyi Chant to Sergei Rachmaninov’s Melopeia
Διεθνές Επίδραση της Βυζαντινής Μουσικής: Απο την ψαλτική Znamennyi μέχρι την Melopeia του Rachmaninov

Gordana Blagojevic
Byzantine Music as Inspiration for the Contemporary Musical Creativity in Serbia during 20th and at the beginning of 21st century
Η Βυζαντινή Μουσική ως έμπνευση σύγχρονης μουσικής δημιουργίας στην Σερβία κατα τον 20ο και την αρχή του 21ου αιώνος

Vesna (Sara) Peno
Η συμβολή της μεταβυζαντινής ψαλτικής παραδόσεως και των Ελλήνων δασκάλων στην διαμόρφωση της νεώτερης Σερβικής ψαλτικής
The influence of post-byzantine psaltic tradition and the Greek teachers on the development of modern Serb psaltic practice.

Andrea Atlanti
Ανάλυση των διαφορετικών σταδίων προσάρμοσης ψαλτικής στη γαλλική γλώσσα: το Κοντάκιον «Tη Υπερμάχω»
Analysis of the different stages of psaltic adaptation of the Kontakion "Th Ypermacho" into the French language

Panteleimon Zafeiris
Ορθόδοξη Πατρολογία και Ψαλτική Τέχνη
Orthodox Patrology and Psaltic Art

Maria Alexandru
Στοχασμοί για το μάθημα "Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική"
Reflections and thoughts on the course "Introduction to Byzantine Music"

Rev. Archimandrite Athanasios Siamakis
Ιωάννης Δαμασκηνός Οκτωηχία, υμνολογία, παρασήμανση
John of Damascus Octoechia, hymnology and script

Dimitrios Lekkas
Why eight? Why four plus four?
Γιατί οκτώ; Γιατί τέσσερα συν τέσσερα;

Evangelos Soldatos
Το δια τριών σύστημα και η Χρυσή τομή του Πυθαγόρα
The system of three and the Golden Ratio of Pythagoras

Haralambos Symeonidis
Τα διαστήματα του Χρυσάνθου στην πράξη - κατατομή κανόνος
The tonal intervals of Chrysanthos in practice: Rule division
AND
Η όμοια διφωνία του μαλακού χρώματος και η επιβίωσή της στην Σύγχρονη Ψαλτική Τέχνη
Identical diphony of the soft chroma and its survival in modern psaltic practice
AND
Περί του ήχου και των εκτελέσεων του μαθήματος "Τον Δεσπότην και Αρχιερέα"
On the tone and the performance of "Ton Despotin kai Archierea"
AND
Ο επέβδομος μεγάλος μείζων (κατ’ άλλους υπερμείζων) τόνος (8/7) και οι σύγχρονες χρήσεις του στην Ψαλτική Τέχνη
The hypermajor tonal interval (8/7) and its modern use in psaltic chant
AND
Το μαλακό και το σκληρό χρώμα του Χρυσάνθου και της Επιτροπής. Μια ψυχοακουστική προσέγγιση
The soft and hard chroma of Chrysanthos and the Patriarchal Committee: A psychoacoustic approach

Cenk Guray and Ali Fuat Aydin
The Heritage of Byzantine in the memory of Ottoman: Greek Orthodox Theorists and Their Effect in the Transmission of the Makam Theory
Η Βυζαντινή κληρονομία στην Οθωμανική περίοδο: Ελληνορθόδοξοι θεωρητικοί και η επίδρασή τους στην διάδοση της θεωρίας των Μακαμίων

Dimitrios Andriotis
Βέλτιστος συγκερασμός του οκταχόρδου με επιστημονική μέθοδο, για κάθε κλίμακα.
Improved scientific and methodical temperament of the octachord for each scale
AND
Κατατομή κανόνος (με 6 διαφόρους τρόπους) και παραγωγή της 1ης σκληρής Πυθαγορείου κλίμακος. Συγκερασμός αυτής σε 53 κόμματα
Division of rule (by 6 different ways) and derivation of the 1st hard Pythagorean scale: Temperament into 53 units.

Savvas Papadopoulos
Μια παρουσίαση ενός συγχρόνου προγράμματος γραφής αλλά και εκτέλεσης της Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής από τον υπολογιστή
A modern computer program of Byzantine and traditional music notation as well as performance

Georgios K. Michalakis
Διάφοροι παράγοντες τοῦ Πατριαρχικοῦ ὕφους κατὰ τὴν παιδαγώγησιν τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώτη
Various parameters of the Patriarchal Style ("hyphos") as transmitted by Iakovos Nafpliotis' psaltic paedagogy
AND
Σύγχρονος ἐπιστήμη καὶ τεχνολογία ἐν τῇ Ψαλτικῇ : Ἰάκωβος Ναυπλιώτης καὶ «μουσικολογικο-παπυρο-νουμερολογία» Modern science and technology in chant: Iakovos Naypliotis and "musicologic papyro-numerology"